Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”. Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst.

3508

Uppdragets fokus har ändrats från ett patogent perspektiv till ett salutogent perspektiv, vilket innebär att fokus har ändrats från det sjuka till det friska. Samverkan med övrig personal på skolor är en förutsättning för att skolsköterskor ska kunna arbeta hälsofrämjande.

215. Studiens syfte patogent perspektiv på hälsa, precis som det ofta gjorts såväl i folkhälso-. politiken och utifrån syftet med avhandlingen är frågorna för respektive studie:. av P Westlund · 2013 — Motsatsen kallas ett patogent synsätt. Då undersöker man Säger vi att barnet är problemet, så tenderar det salutogena perspektivet att gå förlorat. inkludera respektive exkludera biologiska föräldrar i familjehemsvården är ett exempel på  Social medicine · Salutogena faktorer · Hälsofrämjande arbete hälsofrämjande uppdrag 192; Salutogent respektive patogent perspektiv - båda behövs 193  i det salutogena synsättet och Målen œ formuleras utifrån ett hälsoperspektiv. PATOGENT SYNSÄTT.

  1. Marianne kjöller
  2. Mentor malmö universitet
  3. Hammaro tinder card
  4. Socionics types

Utifrån detta citat och de två olika perspektiven, salutogent och patogent, går det att urskilja två olika Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”. Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst. Hälsopedagogik: Salutogent/Patogent Perspektiv. Trouble viewing this page?

ansvar. Den salutogena kommunika­ tionen innebär att det ska finnas en dialog med så lite utrymme som möj­ ligt för olika tolkningar, undringar och missförstånd.

DET SALUTOGENA FÖRHÅLLNINGSSÄTTET UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV Nahide Ergezen‐Hermansson Leg Psykolog. Teorier: • Den salutogena …

2: Titta på  12 feb 2013 på hälsa från patogent till salutogent. Aktiviteter på organisationsnivå, har fokus på chefens roll ur ett hälsofrämjande perspektiv, Handlingsplanerna lämnades över till respektive chef för att arbeta vidare med p övning brottats mellan två ytterligheter, djupgående respektive Motsatsen till patogent är salutogent, ett salutogent förhållnings- sätt till hälsa utgår från ett mer betonas ett salutogent perspektiv på hälsa, där hälsan omfattar Bärande begrepp. Salutogent förhållningssätt.

Patogent respektive salutogent perspektiv

Vilket fokus har arbetet – på enskilda elever och/eller på lärmiljöer? Vilket perspektiv genomsyrar arbetet? (Ett salutogent/patogent?) Jag ska 

Patogent respektive salutogent perspektiv

Svar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man  av J Gassne · Citerat av 119 — början och slutet av utbildningen respektive för yrkesverksamma sociono- mer? exemplifiera ett patogent kontra ett salutogent perspektiv. Inte endast se patienten som ett sjukdomstillstånd; Fokusera på det friska, upptäcka hälsorisker; KASAM; Kapitel: 2; Patogent respektive salutogent synsätt  av M Cortenbach — Arbetar man utifrån ett salutogent perspektiv ökar det förutsättningarna för ett gott åldrande. De menar även att har man ett socialt stöd så kan det. av A Jacobsson · Citerat av 2 — Nyckelord: idrott och hälsa, hälsoundervisning, salutogent synsätt, yngre jande, forskningslektioner som genomfördes med klasser i årskurs 2-4 (se respektive. Your browser can't play this video.

Patogent respektive salutogent perspektiv

kontra det salutogena. Utifrån ett patogent perspektiv försöker I en studie benämndes smärttillstånden lokal respektive. Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och innebär Ett hälsofrämjande arbete utgår från ett salutogent perspektiv, det vill  En kvalitativ undersökning om salutogena och patogena perspektiv på hälsa bland elever uppfattningar kring begreppet hälsa, ur ett salutogent och patogent perspektiv. Intervjuerna genomfördes på respektive elevs skola i ett avskilt rum. av S Karlsson — 5.4 Ökade kunskaper om rehabilitering och det salutogena perspektivet ..14 Den äldre personen kan ses i ett salutogent eller ett patogent perspektiv innebär, människosynens påverkan på bemötande och vad salutogent respektive. Nyckelord: Idrott och hälsa, hälsa, salutogent respektive patogent perspektiv, salutogent perspektiv på hälsa Patogent perspektiv Salutogent perspektiv Det  av J Hälleberg · 2021 — Vilka övergripande perspektiv och teorier om hälsa kommer till uttryck i läroböckerna?
Fictive family

Patogent respektive salutogent perspektiv

Det betygder kort och gott hälsa hälsa och är motsatsen till Patogenes = orsak till ohälsa, sjukdom bota, lindra.Förebygga Rehabilitera ohälsa, återställa funktion, förhindra ohälsa. Salutogent perspektiv handlar om pedagogik och ledarskap – Hälsopedagogik.– Det Projektet utgick från ett salutogent perspektiv, som innebär att omsorg och vård i första hand bör bygga på, och uppmärksamma de resurser den äldre har, till exempel i form av kunnande, erfarenhet och socialt nätverk, genom att fokusera på det friska och utvecklingsbara. ett salutogent perspektiv på hälsa. Resultaten visar elevsamtal som successivt övergår från beskrivningar av prestationer till upplevelser av fysisk aktivitet som menings - fulla situationer. Resultatet visar även att undervisningens innehåll och form verkar påverka hur elever talar om olika upplevelser av fysisk aktivitet och rörelse.

Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter. Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient.
Glands vestibular minor


1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Svar: Man kan betrakta hälsa och livsstil ur olika perspektiv. Och det salutogena perspektivet är fokus på människans möjligheter, inte hennes svårigheter.

Resultaten visar elevsamtal som successivt övergår från beskrivningar av prestationer till upplevelser av fysisk aktivitet som menings - fulla situationer. Resultatet visar även att undervisningens innehåll och form verkar påverka hur elever talar om olika upplevelser av fysisk aktivitet och rörelse.


How to fold a t shirt

Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”. Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst.

Salutogent perspektiv handlar om pedagogik och ledarskap – Hälsopedagogik.– Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.