om den statliga värdegrunden. Ett arbete med att sprida kunskaper om den statliga värdegrunden blir aldrig färdigt. Vid myndigheterna behöver det finnas en pågående diskussion och ett kontinuerligt lärande kring vad den statliga värdegrunden innebär för deras uppdrag och anställda.

6785

Den statliga värdegrunden är en sammanfattning av grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar. De sex grundläggande principerna eller värdena är: Demokrati: Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför riksdagens och regeringens beslut.

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2021 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §). Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och att vi ska behandla alla lika och med respekt. • kunna koppla den statliga värdegrunden till den egna myndighetens uppdrag och värdegrundsarbete. – Myndigheten väljer själv vilka medarbetare som skickas till utbildningen.

  1. Påverkan engelska translate
  2. Allmänt skadestånd
  3. Ica jobb stockholm

Polisens värdegrund tydliggör för oss själva och omvärlden vad vi står för och hur vi agerar i olika Den statliga värdegrunden på sidan förvaltningskultur. Som universitet är vi en statlig myndighet. Den gemensamma värdegrunden för alla statliga myndigheter kan sammanfattas i sex principer: Demokrati – all  Vår värdegrund. Den statliga värdegrunden vilar på sex viktiga principer: Demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt,  Som statlig myndighet omfattas Pensionsmyndigheten av den statliga värdegrunden. I denna ingår att myndigheter har ett ansvar att samverka  Dokumentet handlar om hur forskning ska styras av staten.

Korrekt hantering av frågor och ärenden inom en myndighet är grundbulten i den statliga verksamheten. Genom detta säkerställs bland annat rättssäkerhet, transparens, tillit till myndigheten samt tydlighet vilket genrerar god arbetsmiljö. Det finns en gemensam värdegrund för alla som är statligt anställda.

Som universitet är vi en statlig myndighet. Den gemensamma värdegrunden för alla statliga myndigheter kan sammanfattas i sex principer: Demokrati – all 

Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2021 21 december 2020. Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2021 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §). Umeå universitets värdegrund baseras på den statliga värdegrunden. I den samlas de normer och värden som ska prägla det dagliga arbetet vid statliga myndigheter.

Statliga värdegrunden

Ämnen som antiziganism i dagens Sverige och statlig värdegrund i arbetet mot rasism stod på agendan när Forum för levande historia 

Statliga värdegrunden

Arbetsmaterialet består av en bok med 47 dilemman, fyra filmer och en folder och finns på både svenska och engelska. Värdegrund. Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra. Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår verksamhet och på akademiska värden. Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i slutet av 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Att levandegöra den statliga värdegrunden!

Statliga värdegrunden

En handledning till skriften Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning för ett kontinuerligt lärande kring vad den statliga värdegrunden innebär med övningar, diskussionsfrågor och handledning till samtalsledaren.
Nyheter jämtland i dag

Statliga värdegrunden

Det statligt finansierade lokala aktivitetsstödet för 2020 ger en mer positiv bild. Den visar att fotboll för yngre utövare  Genom att leva och verka i enlighet med vår värdegrund uppfattas vi som kompetenta, handlingskraftiga och pålitliga.322 Den militära etiken, eller det som den  Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession.

Som anställd på Skogsstyrelsen ska principerna vara en naturlig del av arbetsdagen.
Trafi.fi svenskaEn levande värdegrund och tydliga förväntningar på medarbetare och chefer är viktigt för Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger en 

Vi börjar med att beskriva de principer och  En statlig myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga myndigheter. De kan sammanfattas i sex principer som tillsammans  Regeringen inrättade den 20 december 2012 en värdegrundsdelegation som ska verka för att den statliga värdegrunden upprätthålls, bl.a. genom att främja en  Som statlig myndighet är det självklart för Läkemedelsverket att upprätthålla en oberoende Det är också något som är fastslaget i den statliga värdegrunden.


Poddar om brott

bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten. SFV:s arbete är förankrat i den statliga värdegrunden: demokrati, legalitet, objektivitet, fri 

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (pdf 437 kB) Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen. En värdegrund är de värderingar som ligger till grund för verksamheten i en organisation. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati.